Personalhåndboken

§1 Generelt

Denne personalhåndbok gjelder for NetPed as, samt virksomhet som gjennomføres i regi av Læringsakademiet og Lese og skriveutvikling as. 

NetPed har sammen med de ansatte blitt enige om at Personalhåndboken skal bygge videre på vedlagte arbeidsreglement (NetPeds arbeidsreglement). 

Innholdet beskriver grovt de formelle sider av ansettelsesforholdet - herunder bestemmelser om lønn, godtgjørelser og fravær, og skal være et hjelpemiddel for den enkelte ansatte i hverdagen. Daglig leder er ansvarlig for innhold og at dette oppdateres og revideres etter hvert som endringer i lov- og regelverk samt interne endringer i selskapet gjør det nødvendig. 

Innholdet bygger på følgende: 

 • Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø (arbeidsmiljøloven) 
 • Lov om ferie 
 • NetPeds arbeidsreglement 
 • Reiseregning skjema 
 • Refusjon av utlegg 
 • Egenmeldingsskjema 
 • Medarbeidersamtalen 
 • Oppfølgingssamtale 

Finner du feil eller synes det er forhold du savner omtalt, vennligst ta dette opp med daglig leder. 

Endringer i personalhåndboken vil bli informert om fortløpende.

 

§2 Personalpolitikk

NetPed tror på at det er gjennom utvikling av den enkelte ansatte og teamet av ansatte som er grunnlaget for hvordan bedriften utvikler seg. At slik utvikling skjer kontinuerlig er helt avgjørende for at vi til enhver tid skal kunne møte de utfordringer som er - både når det gjelder pedagogisk utvikling og kunde-/markedssituasjonen. 

NetPed vil prøve å få alle ansatte til å føle et selvstendig ansvar for å få dette til, og vil prioritere følgende virkemidler her. 

 • Kommunikasjon og samarbeid gjennom åpen dialog 
 • Klare mål både for virksomheten og den enkelte 
 • Kollegabasert veiledning

Ansatte oppfordres til å velge lokal tillittsvalgt, spesielt når antall ansatte har passert 5 på den aktuelle lokasjon. Ledelsen vil da forholde seg til tillittsvalgte i de saker dette er vanlig.

 

§3 Forretningsidé og visjon

Visjon

NetPed har en visjon om at alle personer med lærevansker enkelt skal kunne få avklart sine vansker og uansett alder og bosted kunne få et tilbud om tilrettelagt opplæring.

Mål

NetPeds mål er å skape fokus om lærevansker og hvilke tiltak som kan bidra til at personer med lærevansker kan realisere sitt potensial.

Basert på ovenevnte visjon og mål har Netped i dag en 3 delt virksomhet. Dette er:

 • Utvikling og salg av testverktøy Inneholder et komplett testbatteri fra fagtesting til påvisning av dysleksi mm. Disse muliggjør enkel avklaring av lærevansker og påviser sammenheng med behov for tilrettelagt opplæring. Formidles til skoler, utredningsvirksomheter (PPT/ARK mv) og attføringsvirksomheter over hele landet.
 • Opplæring på Sørlandet NetPed gjennomfører selv testing, avklaring og tilrettelagt opplæring for personer med ulike typer lærevansker. Vi har opplæringsenhet i Kristiansand, og har til enhver tid mellom 35 og 50 elever som mottar tilrettelagt opplæring. Samtlige elever gis individuelt tilrettelagt opplæring innen både lese og skrive teknikk, data samt videregående opplæring med tilhørende eksamensgjennomføringer. 

 

§4 Ansettelsesbestemmelser

4.1 Generelt

Det er daglig leder som godkjenner ny ansettelser etter rammer gitt av styret. 

NetPed ønsker prinsipielt å ha en stamme med fast ansatte som behersker det som er nøkkelkompetanse. Denne kompetansen skal nyttes både i undervisning og opp mot eksterne kunder. På denne måten skal det være kontinuerlig kompetanseutveksling mellom praktisk undervisning/læring og støtte veiledning til eksterne læringsakademier og andre kunder. 

Normalt vil opplæringsvirksomheten gjennomføres av fast ansatte med spesiell utdanning og erfaring. Samtidig søker NetPed å ha et visst antall faste vikarer som kjenner forholdene og har erfaring fra virksomheten. Dette vil gi nødvendig handlefrihet i perioder med varierende belastning hos eksterne kunder. 

4.2 Arbeidsavtale

Alle ansatte mottar ved tiltredelse en individuell arbeidsavtale. Denne inneholder de generelle og spesielle betingelser som er avtalt for ansettelsesforholdet. For generelle betingelser henvises det normalt til Personalhåndboken.

Pensjonsalder i NetPed er 67 år. 

Prøvetid - Oppfølgingssamtale

Ansatte har normalt 6 måneders prøvetid regnet fra tiltredelsesdato. Prøvetiden er gjensidig og skal innebære muligheten for både arbeidsgiver og arbeidstaker til å bringe ansettelsesforholdet til opphør, dersom det viser seg at forholdene ikke er slik det var forutsatt. Det gjelder en gjensidig oppsigelsestid på 14 dager i prøvetiden. 

Ved ansettelser av interne kandidater (dvs overgang i helt annen stilling), gjelder imidlertid prøvetiden kun for stillingen og ikke for ansettelsesforholdet. 

Dersom arbeidstaker har fravær i prøvetidsperioden som ikke skyldes NetPed, kan prøvetiden bli forlenget med den tid som tilsvarer fraværet. 

I prøvetiden skal det normalt utpekes en "fadder" for den nyansatte. Dette er normalt Pedagogisk ansvarlig. Han skal i denne perioden ha en spesiell fokus på å være en hjelp og støtte for raskt å komme inn i faglige rutiner og oppgaver. Ikke minst gjelder dette veiledning i NetPeds pedagogiske grunnsyn og gjennomføring av praktisk undervisning. 

I god tid før prøvetidens utløp vil daglig leder innkalle til en oppfølgingssamtale hvor den ansatte, daglig leder og ofte pedagogisk ansvarlig vil være tilstede. Hensikten med samtalen er å foreta en gjensidig evaluering av perioden som har vært. Både om NetPeds oppfølging, opplæring og støtte er slik den burde være - og om medarbeideren har innfridd forventninger i forhold til arbeidsutførelse. Samtalen skal resultere i gjensidig avtalte tiltak som skal gjelde frem til første medarbeidersamtale. Verktøy for oppfølgingssamtaler skal brukes til forberedelser og som ramme for gjennomføringen 

4.3 Midlertidige ansettelser (prosjektansettelser)/vikariater/innleie

NetPed kan inngå midlertidige ansettelser eller innleieavtaler. Dette er hovedsakelig timelæreravtaler og vikaravtaler, og vil være iht arbeidsmiljølovens bestemmelser. 

All bruk av midlertidige ansettelser, vikarer og innleide skal koordineres gjennom daglig leder, som også er ansvarlig for at nødvendig formell arbeidsavtale, innleiekontrakt etc etableres. 

Vikarer, midlertidige ansatte og ansatte i prøvetid følger som utgangspunkt samme regler som for fast ansatte. De viktigste forskjeller er:

 • Du må ha vært ansatt i 4 uker før sykmelding fra lege gir rett til sykepenger. Disse 4 ukene kalles ventetid. 
 • Du må ha vært ansatt i 2 måneder før egenmelding kan benyttes.
 • Lønn på høytidsdager gis først etter minst 30 dagers arbeid (ved 100% arbeid).
 • Lønn på bevegelige helligdager gis først etter minst 60 dagers arbeid (ved 100% arbeid).
4.4 Avslutning av arbeidsforhold

All oppsigelse i NetPed skal være skriftlig og adresseres til daglig leder. Denne bekrefter mottakelsen av oppsigelsen og detaljer ifm avslutning av ansettelsesforholdet. 

NetPed kan i helt spesielle situasjoner gå til oppsigelse, permittering eller avskjed av ansatte. Det vises her til detaljer beskrevet i arbeidsreglement for NetPed. Alle slike prosesser koordineres av daglig leder. 

Ved fratredelse vil den ansatte bes om å gi en oppsummering på hvordan han/hun har opplevd tiden i NetPed og med det gi en konstruktiv tilbakemelding på positive og negative sider. 

Samtlige som slutter får en sluttattest. 

Normalt gjelder en gjensidig oppsigelsestid på 1 måned for fast ansatte, med start fra den 1. i måneden etter oppsigelsen er mottatt. Det vises her til arbeidsmiljølovens bestemmelser § 58. 

4.5 Taushetserklæring

Samtlige ansatte i NetPed er forpliktet av innholdet i taushetserklæringen. Denne er en del av arbeidsavtalen, og har per dd følgende tekst: 

9 Konfidensialitet, - taushetsplikt

Selskapets forretningsforhold, herunder alle former for opplysninger om, og forholdet til elever, kunder og leverandører, skal det bevares full taushet om, også etter at ansettelsesforholdet har opphørt. All slik informasjon er konfidensiell, og må ikke utnyttes i egen virksomhet eller for andre, verken som eier, långiver, ansatt, styremedlem eller konsulent. Spesielt understrekes det at alle personopplysninger på elever er fortrolige og under ingen omstedighet er må diskuteres utenfor læreforumet i NetPed.

All programvare, herunder programmer, kildekode og andre tekniske løsninger som er utviklet i, hos eller i tilknytning til NetPed, læringsakademiet eller Lese og skriveutvikling er NetPeds, Læringsakademiets eller Lese og skriveutvikling as sin eiendom, jfr. også åndsverkslovens § 39 g.

Dersom aktuelt skal det utarbeides egen liste over den ansattes evt egne produkter og programvare, konsepter, patenter og kildekoder til slik programvare som er den ansattes eiendom helt eller delvis før ansettelsesforholdet starter. Listen skal gi en fullstendig oversikt over slike forhold og dersom aktuelt vedlegges som Bilag 1 til denne avtale. 

Hensikten med taushetserklæringen er todelt: 

 • Sikre NetPed nødvendig konfidensialitet og fortrolighet overfor elever og kunder/oppdragsgivere samt eierskap til forretnings-/kundeforhold og utvikling av produkter, programvare, konsepter etc. 
 • Bevisstgjøre de problemstillinger erklæringen omfatter, da overgangen fra ubevisste til bevisste handlinger ofte er flytende og uklar. Spesielt henvises det her til hvor viktig det er å behandle informasjon om elever på en fortrolig måte. 
4.6 Ansattes "Vær varsom plakat"

Basert på erfaringer i hverdagen har ansatte i NetPed utarbeidet noen enkle leveregler for at innholdet i taushetserklæringen både skal kunne omsettes i praksis - og samtidig sikre etiske gode og forsvarlige rammer for virksomheten.

Dette er:

Vær varsom plakat for pedagoger og ansatte på NetPed

 • Aldri lån penger til (eller av) elever.
 • Ikke involver elever i andre elevers (og egen) personlige situasjon.
 • Påse at elever viser nødvendig "nettvett" ved bruk av NetPeds PCer (pengespill og nedlasting av porno er ikke tillatt)
 • Husk taushetsplikten og pass godt på elevmapper.
 • Vær varsom med å gi løfter til elever dersom du ikke er sikker på at de kan holdes - enten på andres vegne (nav, internt, eksternt) eller egne vegne.
 • Vær varsom med å omtale saksbehandlere på NAV negativt overfor elever.
 • NetPed skal være rusfri. 
 • Vær varsom med å inngå private handler med elever. Dersom aktuelt skal Daglig leder informeres på forhånd.
 • Vær varsom i forhold til religiøs eller poltisk påvirkning
 • Husk at man representerer NetPed dersom man deltar på sosiale tilstelninger med elever
 • Alvorlige overtredelser skal meldes fra om til daglig leder/nærmeste overordnede - evt på morgenmøte.
 • Pedagoger fører fravær. Egne avtaler med elever skal diskuteres på pedagog møtene. Husk at det kun er NAV som kan gi fri. Detaljerte rutiner for fraværsoppfølging er utarbeidet og ligger på møteplassen.
 • Pedagoger må ha et bevisst forhold til hva begrepene veiledning vs rådgivning innebærer for den enkelte elev - sett i forhold til realitetsorientering, NAVs rammebetingelser og den enkeltes ønsker/ambisjoner, herunder grad av påvirkning.

 

§5 Medarbeiderutvikling

Generelt

Kompetansenivået og de personlige egenskapene hos ansatte i NetPed vil alltid være av avgjørende betydning for bedriftens fremtid. Det er derfor viktig at man er bevisst at alle har den kompetanse som er påkrevd - både ift dagens og morgendagens krav. 

Dialog og kommunikasjon er en forutsetning for at den enkelte ansatte kan utvikle seg på en god og positiv måte. Gjennomføring av oppfølgingssamtaler og medarbeidersamtaler er viktige elementer for at dette utvikler seg på en best mulig måte. 

Oppfølgingssamtaler

Oppfølgingssamtaler gjennomføres i prøvetiden før overgang til fast ansettelse, hvor den ansatte, daglig leder og som oftest pedagogisk ansvarlig deltar. Denne samtalen skal sikre at nødvendig kommunikasjon er tilstede og samtidig danne grunnlaget for den første medarbeidersamtalen. Oppfølgingssamtaler planlegges og gjennomføres ved bruk av vedlagte verktøy (oppfølgingssamtalen). 

For detaljer se kap 3, ansettelsesbestemmelser 

Medarbeidersamtaler

Medarbeidersamtaler skal gjennomføres årlig for alle ansatte i Netped, og er ved siden av daglig samarbeid kanskje den viktigste kanalen for kommunikasjon mellom leder og ansatt. 

Medarbeidersamtaler gjennomføres i perioden april/mai/juni etter vedlagte verktøy (Medarbeidersamtalen). Dette beskriver mer detaljert hensikten og hvordan samtalen planlegges og gjennomføres.  

 

§6 Arbeidstid, ferie og fravær

6 Arbeidstid, ferie og fravær
6.1 Arbeidstid 

Normaltid Arbeidstiden i NetPed er normalt 37,5 timer per uke fordelt med 7,5 timer per dag. 

Arbeidsdagen varer normalt fra kl 0800 til kl 1600 inklusive 30 minutters spisepause. 

Det er kortere arbeidstid følgende dager: 

Onsdag før Skjærtorsdag: 3,5 timer 

Julaften: 3,5 timer* 

Nyttårsaften: 3,5 timer* 

*Ansatte gis fri med lønn jul- og nyttårsaften dersom virksomheten tillater det 

Fleksibel arbeidstid

Fleksitid gjelder for alle som ikke har en funksjon som er avhengig av tilstedeværelse i bestemte tidsrom. Dette innebærer at alle normalt skal være i arbeid i en kjernetid mellom kl 0830 og 1530, men at begynnertidspunkt og sluttidspunkt kan forskyves. 

Fleksibel arbeidstid gir gode muligheter til å planlegge egen arbeidsdag. Utenom kjernetiden kan tiden brukes til blant annet arbeid uten behov for kommunikasjon. Dette må likevel ikke forhindre at møter og lignende kan avtales dersom dette er naturlig. 

Fleksibilitet for ansatte med fastlønn

Fastlønn er lønn hvor overtidskompensasjon er inkludert. For ansatte med fastlønn fokuseres det på at det er den enkelte som selv i stor grad styrer sin arbeidstid for å nå vedtatte mål. Dette innebærer at den enkelte planlegger og gjennomfører detaljene i sin arbeidsdag etter godkjente rammer - hvor mål og resultat fokusering er vesentlig. Tilsvarende skal den enkelte ansatte ha mulighet til - og etter koordinering med nærmeste leder, å kunne ta noe fri når dette kan kombineres med arbeidssituasjonen. 

Arbeidsbelastning - vernegrenser

Ansatte i NetPed skal ha en arbeidsbelastning som gjør at arbeidet kan kombineres med å ha familie og fritidsaktiviteter. 

Da ansatte i stor grad selv er den som styrer egen arbeidsbelastning, gjelder vanlige arbeidstidsbestemmelser, da loven åpner for unntak for "arbeid av ledende art og arbeid som har en særlig selvstendig stilling". Det fokuseres der på at den enkelte i stor grad er sitt "eget verneombud", og regulerer den totale belastning deretter. Dette fritar ikke daglig leder for ansvaret for de ansattes arbeidsbelastning. 

6.2 Ferie

Generelt

Ferie ordnes etter bestemmelser gitt i ferieloven av 29/4 1988. 

Ordinær ferie er 21 dager. 

NetPed arbeider for å innføre en femte ferie uke. Tidspunkt for innføring må sees i sammenheng med lønnsutvikling og avsetning av feriepenger i budsjett. Innføring av femte ferie uke vil erstatte ekstra fridager. I praksis er 4 ekstra fridager pr år en kompensasjon for merbelastning. 

Samtlige fast ansatte har derfor allerede i dag 25 ferie- og fridager de kan planlegge med. 

Ekstra ferieuke for arbeidstakere på over 60 år

Arbeidstaker som har fylt 60 år innen 1. september i ferieåret, har rett til 1 ukes ekstra ferie. 

Avvikling av ferie

Ansatte som har tiltrådt før og senest 30. september, har rett til full ferie samme år. Ved tiltredelse etter 30. september i ferieåret er retten til ferie begrenset til 1 uke. 

Normalt avvikles ferie med fri ifm påske, og 4 uker i løpet av juli. Det er felles ferieavvikling for alle ansatte. 

Sommerferie avvikles som utgangspunkt fast i ukene 28, 29, 30 og 31. Evt ønske om endringer må avtales etter innspill innen 1. mars hvert år. 

Ansatt som er 100% syk i ferien med varighet utover 6 dager, og som er dokumentert med sykemelding fra lege, kan kreve ny ferie i like mange dager som arbeidsuførheten varte. 

Ferie kan bare tas ut i hele arbeidsdager. 

Overføring av ferie

Det kan i spesielle tilfeller inngås avtale om overføring av inntil 10 feriedager til det påfølgende ferieår. Tilsvarende kan det også inngås avtale om at hele eller deler av opparbeidet ferie tas på forskudd før ferieåret begynner. 

Slike avtaler skal inngås mellom den ansatte og daglig leder i god tid før årsskifte. 

Utbetaling av feriepenger 

I NetPed utbetales 11 normale månedslønninger pr år. Den tolvte måned utbetales feriepenger. Feriepenger er 10,2% (ved 21 feriedager) av fjorårets brutto lønnsutbetaling og utbetales vanlig lønningsdag i juli (normalt er utbetalingsdato rundt St Hans, men senest 15. juli).

Utbetaling av feriepenger gjøres uten skattetrekk, og det trekkes ellers kun 50% av normalt skattetrekk (på grunnlønn) i desember. 

6.3 Fravær

Generelt

Etterfølgende omhandler fravær ved:

 • Sykdom
 • Permisjon 
 • Militærtjeneste
 • Velferdspermisjon
 • Andre permisjoner 

For fravær som er lovbestemt gir ikke personalhåndboken en fullstendig beskrivelse av alle forhold og detaljer. Den enkelte oppfordres til selv å undersøke detaljene dersom aktuelt. Evt kan daglig leder kontaktes for råd og veiledning.

Søknad om fri/permisjoner

Ved fravær på hele dager må den ansatte sende søknad (fortrinnsvis pr mail) til nærmeste leder. Søknaden må begrunnes og presiseres om det søkes om fri med eller uten lønn. Det må også gis en kort vurdering av konsekvenser for utførslen av arbeidet, herunder om oppgavene kan ivaretas av kollegaer. 

Sykdom

Egen sykdom

Alle fast ansatte mottar som norm full grunnlønn under sykdom første 16 dager av sykdomsperiode. Etter den periode utbetales lønn tilsvarende sykepenger som refunderes fra trygdekontoret. 

Egenmelding

Sykefravær skal meldes til daglig leder eller andre ansatte så tidlig som mulig første fraværsdag. Når fraværet er over skal egenmeldingsskjema fylles ut og leveres daglig leder som papirutskrift. Egenmeldingsskjema ligger som eget dokument. 

Følgende regler gjelder:

Hvis du er syk og ute av stand til å arbeide av den grunn, kan du bruke egenmelding i inntil 3 dager av gangen. Fridager regnes med i disse dagene. Du må gi beskjed til arbeidsgiveren snarest mulig, og senest innen arbeidstidens slutt den første dagen du er syk.

Du kan ikke bruke egenmelding hvis du har vært ansatt i mindre enn 2 måneder. Egenmelding kan heller ikke benyttes hvis du har fått sykepenger i 2 uker, blir friskmeldt, og så blir syk igjen før du har vært i arbeid i 2 sammenhengende uker. Du må også ha vært ansatt i 4 uker før sykmelding fra lege gir rett til sykepenger. Disse 4 ukene kalles ventetid. 

Du taper retten til egenmelding hvis du har vært borte fra jobben på grunn av sykdom, men uten å ha sykmelding, mer enn 4 ganger i løpet av et kalenderår. Du taper også retten til egenmelding hvis arbeidsgiveren har rimelig grunn til å anta at fraværet ikke skyldes sykdom.

En gyldig egenmelding gir rett til sykepenger.

Egenmelding - barns sykdom. Ansatte som har omsorg for barn har rett til permisjon for nødvendig tilsyn med barns sykdom/barnepassers sykdom med inntil 10 dager pr år inntil barnet er 12 år (20 dager dersom eneomsorg). For arbeidstakere med 3 barn eller mer gjelder 15 dager per år. 

Permisjon 

Fødselspermisjon. 

Retten til permisjon ifm fødsel er fastsatt i AML § 31. folketrygdens ytelse. 

Netped betaler ikke lønn i permisjonstiden. Dette vil utbetales av trygdekontoret i 42 uker, eller 80% lønn i 52 uker. 4 av disse ukene er forbeholdt far. 

Ifm "fedrekvote" gis ansatte permisjon. Det utbetales lønn tilsvarende refusjon fra trygdekontoret. Denne sees i forhold til mors stilling (dvs hvor mange % stilling hun har). Redusert stilling for mor gir tilsvarende redusert lønn for far. 

Søknad om fødselspermisjon og/eller fedrekvote skal leveres daglig leder så tidlig som mulig før fødsel. I søknaden skal det spesifiseres om det er snakk om 80% eller 100% dekningsgrad, fra hvilken dato permisjonen gjelder og om det skal avvikles ferie ifm permisjonen. I tillegg må tidspunkt for fedrekvote oppgis. 

Omsorgspermisjon (gjelder for fedre) 

Ved fødsel kan far innvilges 2 ukers permisjon uten lønn. Permisjonen skal tas ifm fødselen, og kan ikke spares opp. Permisjonen skal brukes til omsorg for familien etter arbeidsmiljølovens intensjoner. 

Militærtjeneste 

I forbindelse med førstegangstjeneste i Forsvaret eller siviltjeneste, innvilges permisjon etter loven. Slik permisjon er uten lønn. 

Det utbetales full lønn i forbindelse med repetisjonsøvelse/sivilforsvarsøvelse, mot at den enkelte refunderer til NetPed utbetalt dagpenger/godtgjørelse - inkludert evt hustrutillegg og barnetillegg. Unntatt er reise- og diettgodtgjørelse. 

Søknad om permisjon ifm militærtjeneste skal sendes så tidlig som mulig. Oppgave over utbetalt godtgjørelse skal sendes daglig leder umiddelbart etter permisjonens utløp, og beløpet vil bli trukket på neste lønnsutbetaling. 

Velferdspermisjoner 

Dersom krise eller akuttsituasjoner i hjemmet, kan NetPed innvilge inntil 16 dagers permisjon med lønn. Behov for dette skal koordineres med daglig leder, og vil kun bli gitt i alvorlige situasjoner. Fravær utover dette skal være etter sykemelding. 

Permisjon uten lønn kan gis etter behov dersom dette kan passes inn i virksomheten. 

Andre permisjoner 

I følgende situasjoner gis det etter koordinering med daglig leder fri med lønn: 

 • Nødvendig fri i forbindelse med dødsfall/begravelse i nærmeste familie/vennekrets (normalt 1 dag) 
 • Tannlege/legebesøk, samt tid for behandling hos fysioterapaut, kiropraktor etc når denne er henvist til av lege, og det vil være vanskelig å få utført dette på kveldstid 
 • Ved flytting til ny bolig (1 dag) 
 • I tilfeller der ansatte med hjemmel i loven pålegges offentlig plikt (meddommer, vitne etc)

Det kan også gis fri med/uten lønn ved andre anledninger (reise, skolestart, innkjøring i barnehage mv). Slike søknader vurderes helt individuelt basert på NetPeds økonomiske situasjon, konsekvenser for virksomheten, den enkeltes situasjon mv.

 

§7 Lønn, godtgjørelser og regulativer

7.1 Lønn

Generelt

NetPeds lønnsnivå skal være konkurransedyktig sett ut fra det generelle lønnsnivå i bransjen. Ansatte skal belønnes ut fra ansvar, dyktighet og oppnådde resultater. 

NetPed praktiserer individuell avlønning. Lønnsnivå fastsettes ved ansettelse og skal normalt vurderes på nytt ved utløp av prøvetiden - oftest etter 6 måneder. 

Det er daglig leder som fastsetter lønn og andre betingelser. Daglig leder er også ansvarlig for at det formelle ifm arbeidsavtaler og innspill til regnskapsfører mm ved oppstart/justering, kommer på plass. 

Lønn utbetales normalt den 15. hver måned. Lønn utbetales 14 dager etterskuddsvis og 14 dager forskuddsvis. 

For utbetaling av feiepenger se kap 5.2 ferie 

Årlig lønnsvurdering 

NetPed foretar årlig vurdering av lønnsnivå på alle ansatte. Denne vurderingen gjøres av daglig leder etter rammer gitt av styret. Evt lønnsregulering (dvs at selv om det er årlig vurdering så er det ikke nødvendigvis årlig regulering) vil formelt gjelde fra 1. juli hvert år. 

Ved vurdering av lønnsnivå skal følgende legges til grunn:

 • Stillingens ansvar og gjøremål 
 • Den enkelte ansattes kompetanse og oppnådde resultater 
 • Bedriftens økonomiske situasjon 
 • Markedsnivå på lønn til sammenliknbare stillinger innen regionen 
 • Lønnsjustering foretas ikke i oppsigelsestid. 

Fastlønn 

I NetPed har ansatte fastlønn - dvs grunnlønn hvor kompensasjon for all overtid/reisetid er inkludert. 

7.2 Godtgjørelser

Følgende rutiner gjelder ved godtgjørelser: 

Mobiltelefon

Ansatte som har tjenstlig behov vil etter dialog kunne disponere mobiltelefon. Dette gjelder som norm kun salgsrelaterte funksjoner. 

Refusjon av utgifter 

Da NetPed ikke har kontantkasse er det ofte praktisk at ansatte legger ut ved kjøp av mindre varer i butikker som ikke kan sende regning. Refusjon gis ved å påføre utgifter på skjema (Refusjon av utgifter). Dette skal attesteres på av daglig leder. Merk at alt innkjøp som norm skal godkjennes på forhånd.

Terminalbriller 

Behov for terminalbriller koordineres med daglig leder. Forutsetning for at refusjon kan kreves er at det foreligger en skriftlig bekreftelse fra lege/godkjent optiker (medlem Norsk Optikerforbund) om at terminalbriller er nødvendig for arbeidet i NetPed.

Utgifter refunderes etter følgende sats:

 • Glass: Inntil kr 1000 pr glass
 • Innfatning: Inntil kr 1000
 • synsprøve: Refunderes fullt ut

Det er et krav fra regnskapsfører at skriftlig bekreftelse fra lege/optiker må vedlegges skjema "Refusjon av utgifter"

7.3 Reiseregulativ 

Generelt

NetPeds reiseregulativ tar utgangspunkt i gjeldende reiseregulativ for staten. For detaljer henvises til detaljert beskrivelse på internett. 

Den ansatte må selv betale sine reiser og får utgifter dekket via reiseregning. Reiseforskudd kan overføres konto etter behov og etter godkjenning av daglig leder. 

Gjennomføring av reiser 

Den enkelte ansatte som reiser, skal dersom ikke annet er naturlig eller mest hensiktsmessig benytte den totalt sett billigste reisemåte - inkl å benytte turistklasse eller andre rabattordninger. Dette gjelder også bestilling av hotell, hvor "normal" standard skal benyttes. Opparbeidede bonuspoeng ved flyreiser med mer skal som norm nyttes til senere tjenestereiser. 

Reisetid ut over normal kontortid godtgjøres ikke. 

Bruk av egen bil på reiser over 300 km t/r og bestilling av leiebil skal på forhånd godkjennes av daglig leder. 

Utgifter til parkering, bompenger, billetter med mer dekkes etter regning. 

De mest aktuelle regler og satser 

Bruk av privat bil 

 • De første 10 000 km per år kr 4,10 pr km 
 • Utover 10 000 km per år kr 3,45 pr km 
 • Tillegg per passasjer kr 1,00 pr km 

Etter nye regler vil kr 1,15 pr km over 4000 km være skattepliktig. 

Kilometeravstanden som godtgjøres er avstand fra arbeidsstedet, eller fra hjemsted dersom dette er kortere og tjenestereisen starter derfra. 

Diettsatser for reiser innenlands

Oppdaterte satser for diett ved reiser er til enhver tid beskrevet i mal for reiseregningsskjema. 

For spesielle reiser som ikke beskrives her, ta kontakt med daglig leder som vil finne ut hva som gjelder 

Reiser utenlands/reiser av lenger varighet 

Reiser utenlands samt reiser av lengre varighet skal planlegges og avtales på forhånd. 

Reiseregninger 

Reiseregninger skal føres på NetPeds reiseregningsskjema (Reiseregningsskjema). Alle utgifter (eks flybilett, taxiregning, hotellregning osv) skal dokumenteres ved originalbilag. 

Reiseregning skal attesteres av daglig leder og leveres før den 10. hver måned. Utbetaling av reiseregninger foretas månedlig sammen med lønn og skjer normalt over konto. 

7.4 Andre ytelser 

Overtidsmat 

Ansatte som arbeider i NetPeds lokaler minst 2 timer etter normal arbeidsdag kan kjøpe overtidsmat og få refundert dette med med inntil kr 140 pr pers. 

 

7.5 Forsikringsordninger 

Yrkesskadeforsikring

Alle fast ansatte i NetPed er dekket av lovpålagt yrkesskadeforsikring. 

Reiseforsikring

NetPed har inngått avtale med europeiske reiseforsikring. Den gjelder for fast ansatte og gir dekning både for tjenesteresiser og fritidsreiser. Den gjelder både for den ansatte og for ansattes familie. Det vises her til forsikringsdetaljer som leveres ut til hver ansatt en gang pr år sammen med forsikringsbeviset.

Pensjonsforsikring

NetPed har etablert en Innskuddspensjonsordning i Storebrand.

Ordningen består av en sparedel (innskudd)og en forsikringsdel. Det årlige innskuddet for hvert medlem utgjør: 3% av medlemmets lønn mellom 1G og +6G (ny ordning fra 2008). For lønn som ligger mellom 6G og 12G utgjør innskuddet 5%. G = folketrygden grunnbeløp.

Ved dødsfall utbetales oppspart beløp som barnepensjon og pensjon til gjenlevende ektefelle/samboer.

Forsikringsdelen består av en uførepensjon som sammen med ytelsen fra folketrygden skal utgjøre 60% av pensjonsgrunnlaget (lønn). I tillegg er det innskuddsfritak ved arbeidsudyktighet. Dersom den ansattes arbeidsevne har vært nedsatt med minst 25% i et sammenhengende tidsrom av 12 mnd. innbetaler Storebrand det avtalte innskuddsbeløpet på den ansattes pensjonskonto. Beløpet utbetales så lenge arbeidsevnen er svekket, men opphører ved 67 år. Beløpet reguleres hvert år med 3%.

Dersom spørsmål om ordningen, eller behov for veiledning, kontakt kundesenteret for Innskuddspensjon på tlf. 81511666.

 

ARBEIDSREGLEMENT FOR NETPED AS

§ 1. Generelt

Dette arbeidsreglement gjelder for alle tilsatte som ikke har ledende eller kontrollerende stilling i virksomheten. For ansatte med ledende og kontrollerende stillinger gjelder det dersom ikke annet er avtalt i arbeidsavtalen. Arbeidsreglementet er utarbeidet med bakgrunn i AML §§ 69-73.

Arbeidsreglementet beskriver de grunnleggende ordensregler, regler for arbeidstidsordningen, vilkår for tilsetting, oppsigelse og avskjed. Disse grunnleggende bestemmelsene danner utgangspunktet for NetPeds personalhåndbok. Personalhåndboken vil imidlertid være mer utfyllende og kan også gi goder som ikke er beskrevet i arbeidsreglementet. Dersom behov for endringer i personalhåndboken som vil være i strid med arbeidsreglementet, skal det gjennomføres forhandlinger før endringene kan gjøres gjeldende.

§ 2. Tilsetting og oppsigelse

Arbeidstakere tilsettes og sies opp av daglig leder. De får ved tilsetting pålegg om gjennomlesning av dette reglement.

Oppsigelse gis skriftlig fra begge parter.

Oppsigelse fra bedriftens side skal leveres til arbeidstakeren personlig eller sendes i rekommandert brev til dennes oppgitte adresse. Oppsigelse fra bedriftens side skal inneholde opplysninger om arbeidstakerens rett til å kreve forhandlinger og reise søksmål og om de frister som gjelder for dette – jfr AML § 57, nr 2. Den oppsagte kan kreve å få oppgitt skriftlig grunn for oppsigelsen. Ved fratreden gir bedriften vanlig sluttattest. Arbeidstaker som blir avskjediget, jfr § 8, har også rett til attest, men arbeidsgiver kan uten angivelse av grunnen påføre at arbeidstakeren er avskjediget.

§ 3. Oppsigelsesfrister

Den gjensidige oppsigelsesfrist er 1- en - måned med fratreden ved utløpet av en kalendermåned, dersom annet ikke er fastsatt i personalhåndbok eller annen skriftlig avtale.

For arbeidstakere som har vært tilsatt i bedriften i minst 5 år gjelder de lengre frister i AML § 58, nr 2. For arbeidstakere som er over 50 år og har vært tilsatt i bedriften i minst 10 år gjelder fristene i lovens § 58, nr 3. Disse frister kan ikke fravikes ved avtale.

For arbeidstakere som skriftlig er tilsatt på en bestemt prøvetid gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 14 dager dersom intet annet er skriftlig avtalt.

Arbeidsavtaler som er inngått for et bestemt tidsrom eller for et bestemt arbeid, opphører uten oppsigelsesfrist ved tidsrommets utløp eller når det bestemte arbeid er utført, dersom ikke annet er skriftlig avtalt.

§ 4. Permittering

I spesielle tilfeller kan arbeidstaker permitteres. Bestemmelser for permittering er beskrevet i ”Vedlegg til arbeidsreglement for NetPed as - § 4 Permittering”

§ 5. Arbeids- og hviletider

Den ordinære arbeidstid er 7,5 timer – eksklusive 30 minutters hvilepause. Lørdag er fridag.

Arbeids- og fritiden ordnes for øvrig slik at den ukentlige arbeidstiden blir gjennomsnittlig 37,5 timer netto i løpet av en periode på 1 år. Klokkeslettene for de daglige arbeids- og hviletidene er beskrevet i NetPeds personalhåndbok. 

Arbeidstiden ordnes for øvrig innenfor rammen av gjeldende avtaler og lovbestemmelser – evt i samsvar med de dispensasjoner som blir gitt.

§ 6. Ferie

Ferien ordnes etter reglene i den til enhver tid gjeldende ferielov.

§ 7. Utbetaling av lønninger

For måneds- eller års lønnede betales lønn den 15. hver måned. Lønn utbetales til arbeidstakers lønnskonto. Andre oppgjørsfrister kan fastsettes ved avtale eller AML § 55 nr1.

I lønnen kan det gjøres fradrag for:

 1. Lovbestemt skattetrekk, underholdningsbidrag og medlemsavgift til folketrygden
 2. Reglementerte innskudd i pensjons- eller sykekasse
 3. Gjeld til bedriften, dersom det er satt opp skriftlig avtale om lønnstrekk
 4. Evt fagforeningskontingent eller avgift til opplysnings- og utviklingsfond når dette er avtalt
 5. Erstatning for skade eller tap som arbeidstakeren i forbindelse med arbeidet forsettelig eller ved grov uaktsomhet har påført bedriften, og arbeidstakeren skriftlig erkjenner erstatningsansvar, eller dette er fastslått ved dom, eller arbeidstakeren rettsstridig fratrer sin stilling.

Før lønnstrekk etter pkt 5 foretas, skal bedriftsleder rådføre seg med representanter valgt av arbeidstakerene, om grunnlaget for lønnstrekket og beløpets størrelse.

Lønnstrekk etter pkt 5 skal i alle tilfeller begrenses til den del av lønnen som overstiger det arbeidstakeren med rimelighet trenger til underhold for seg og sin husstand.

Dette begrenser ikke arbeidstakerens alminnelige rett til å få spørsmålet om lønnstrekk prøvet for domsstolene.

§ 8. Alminnelig orden

Enhver må møte punktlig frem til den fastsatte arbeidstid. Arbeidstaker som er forhindret fra å møte frem til arbeidet, skal snarest melde fra til bedriften om forfallet og grunnen til dette.

Enhver må etterkomme pålegg fra sine ledere og utføre sitt arbeid på beste måte.

Alt inventar, utstyr, maskiner etc. må behandles forsiktig.

Enhver må rette seg etter bestemmelser og pålegg som de offentlige myndigheter har gitt for å trygge liv, helbred, og bruke det verneutstyr som stilles til disposisjon.

Alle må vise den ytterste forsiktighet ved behandling av ild, lys og ildsfarlige saker.

Ingen må vise seg beruset under arbeidet eller innen arbeidsområdet eller der nyte rusmidler.

Enhver må vise seg sømmelig og høflig mot dem som ham/hun får med å gjøre under arbeidet.

Ingen må uten tillatelse gi uvedkommende adgang til bedriften.

Enhver er forpliktet til å bevare taushet om patenter, systemer, kontrakter, anbud, kalkyler og liknende bedriftshemmeligheter som han/hun får kjennskap til under sitt arbeid i bedriften.

§ 9. Avskjed

Daglig leder kan uten oppsigelsesfrist gi en arbeidstaker avkjed dersom han/hun har gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen, så som hvis han/hun:

 1. uten rimelig grunn nekter eller med forsett unnlater å rette seg etter ordre fra overordnede om det som gjelder arbeidet eller ordenen på arbeidsstedet
 2. gjentatte ganger og tross mottatt skriftlig advarsel unnlater å møte frem til arbeidet i rett tid
 3. møter beruset frem på arbeidet eller nyter rusmidler på arbeidsstedet
 4. gjentatte ganger forstyrrer ordenen på arbeidsstedet
 5. forgår seg grovt eller gjentatte ganger på en måte som kan føre med seg fare for folks liv og lemmer eller helbred eller for større ødelegging eller skade på gods.

Før avskjed finner sted skal ledelsen konferere med arbeidstakerens kontaktperson (tilsv) med mindre arbeidstakeren selv ikke ønsker dette.

Melding om avkjed skal gis skriftlig og inneholde opplysninger om arbeidstakerens rett til å kreve forhandlinger og reise søksmål etter bestemmelsene i arbeidsmiljølovens § 61, og om de frister som gjelder for å kreve forhandling og reise søksmål.

Grunnen til avskjed gis skriftlig når arbeidstakeren forlanger det.

Kristiansand, den

Vedlegg 1 til arbeidsreglement for NetPed as

§ 4. Permittering

§ 4.1 Vilkår for permittering

 1. Permittering kan foretas når saklig grunn gjør det nødvendig for bedriften
 2. Permittering iht nr 1 kan ikke finne sted utover 6 måneder med mindre partene er enige om at det fortsatt foreligger saklig grunn
 3. Ved permittering kan ansienniteten fravikes når det foreligger saklig grunn. Denne bestemmelsen er ikke til hinder for bruk at rullerende permittering

§ 4.2 Plikt til å konferere før varsel gis

Før varsel gis skal det konfereres med de ansatte. Det skal settes opp en protokoll som undertegnes av partene. Varslingsplikten i § 4.3 nr 1 og 2 løper først etter konferansen er holdt. Krav om forhandlingsmøte fordi ansienniteten er fraveket eller fordi bedriften ved gjeninntakelse følger andre regler enn ved iverksettelsen medfører ikke at permittering eller gjeninntakelse utsettes.

§ 4.3 Varsel om permittering

 1. Permittering gis med 14 dagers varsel.
 2. Ved permittering på grunn av slike uforutsette hendinger som nevnt i AML § 59, nr 1 er varslet 2 dager, ved brann 14 dager.
 3. Varselet løper fra arbeidstidens slutt den dagen det gis
 4. Fristen gjelder ikke når konflikt i annen bedrift eller ulovlig/avtalestridig konflikt i egen bedrift eller ureglementert fravær fører til at arbeidstaker ikke kan sysselsettes på rasjonell måte. Bedriften plikter dog å gi det varsel som er mulig.
 5. Hvis bedriften permitterer uten å overholde varselfristen, skal arbeidstakerne betales vanlig fortjeneste til fristens utløp.
 6. Dersom en permitteringsperiode avbrytes og arbeidstaker inntas i arbeid mer enn 4 uker, skal ny permitteringsperiode anses som ny permittering i relasjon til bestemmelsen om vilkår, drøftelser, varsler mv. Dette gjelder ikke inntak som skyldtes vikariat for andre arbeidstakere med lovlig fravær. I slike tilfeller skal det dog gis varsel til arbeidstaker så tidlig som mulig, og senest tre dager før arbeidsperiodens utløp.

§ 4.4 Varselets form og innhold

 1. Varselet gis skriftlig til den enkelte arbeidstaker med mindre det er enighet om annet.
 2. Ved betinget permittering kan varselet gis ved oppslag i bedriften. Ansatte som er midlertidig fraværende varsles på hensiktsmessig måte.
 3. Varselet skal angi permitteringens sannsynlige lengde. Er det ikke mulig, skal fortsatt permittering drøftes med de ansatte senest innen 1 måned og deretter hver måned dersom man ikke blir enige om noe annet. Det skal herunder fortløpende vurderes om vilkårene for permittering er tilstede eller om det må gjennomføres oppsigelser.
 4. Arbeidstakere som blir permittert skal få skriftlig bevis fra arbeidsgiver. Beviset skal angi grunn til permitteringen og permitteringens sannsynlige lengde.
 5. Dersom det er gitt ubetinget skriftlig varsel som oppfyller ovennevnte krav til innhold gjelder dette også som permitteringsbevis.

§ 4.5 Betinget varsel

Ved konflikt i egen bedrift skal varselet så langt råd er angi hvilke arbeidstakere som eventuelt vil bli permittert, og den enkelte skal få bestemt underretning så lang tid forut som mulig.

§ 4.6 Oppsigelse under permittering

Permitterte arbeidstakere er fortsatt knyttet til bedriften med rett og plikt til å begynne igjen så lenge de ikke formelt er oppsagt. Bringes arbeidsforholdet til opphør i permitteringstiden, plikter arbeidstakerne å utføre arbeid i oppsigelsestiden med mindre ny arbeidsavtale er til hinder for det. Faller arbeidsplikten av denne grunn bort, bortfaller også betaling for oppsigelsestiden.

§ 4.7 Spesielle bestemmelser

Når arbeidstaker er permittert løper plikten til syketrygd så lenge den består etter loven, men bare så lenge arbeidstakeren ikke er i annet arbeid.