Skip to main content

Tester og opplæringsprogrammer

Kartlegging

Rådgiveren

Rådgiveren er et komplett testsystem som gjør det enkelt å kartlegge nivå i norsk, engelsk og matematikk hos elever fra 10 år til og med voksne. Den inneholder alt som skal til for en effektiv planlegging og organisering av opplæring for elever med lærevansker.  Resultatene presenteres ved funksjonsprofiler og delresultater. Konkrete opplæringsplaner gjør det enkelt å iverksette pedagogiske tiltak. Etter tiltak gjennomføres ettertest som viser eventuell fremgang. 

Rådgiveren er i dag kanskje den mest brukte fagtest i landet for avklaring av fagnivå. Den har tilhørende rådgiving, og muliggjør at den enkelte lærer kan tilpasse opplæringen som del av vanlig undervisning. Dette bedrer resultatet samtidig som skolen oppnår ressursbesparelse i forhold til færre ekstratiltak for elever med vansker. Resultat gir også indikasjoner og klare innspill på utredningsbehov fra PPT mv. Rådgiverens eget administrasjonsprogram gir stor handlefrihet til sortering og dokumentasjon (omfang av vansker, snittnivå samlet/grupper etc.). 

Veilederen Basis

Veilederen Basis er en grunnleggende test i norsk, matematikk og samfunnsfag for personer med store fagvansker eller minoritetsspråklig bakgrunn. Testen gir en vurdering av kunnskapsnivået i forhold til sannsynlige behov på samfunnsarenaene fritid, skole og arbeidsliv. Kartleggingen gir også en indikasjon på elevens CERF nivå i norsk. Dermed gir den også et grunnlag for videre opplæringstiltak.

Veilederen 2

Veilederen 2 er en pedagogisk test med lav brukerterskel, rask administrasjon og nettbasert brukergrensesnitt. Testen kartlegger områdene norsk rettskriving, lesehastighet, leseforståelse, ordforråd og generell fagkompetanse i engelsk og matematikk på aldersnivåene videregående skole og voksenopplæring.  Vi anbefaler at personer med avvikende testresultater på Rådgiveren også blir testet med Veilederen 2.

Veilederen 3

Under revisjon


Opplæringsprogrammer

OrdDrill Rådgiveren

Databasert norskopplæring koblet mot funksjonsprofilene i nye Rådgiveren. Eleven får trening i å finne stavelser, lære høyfrekvente ord og setninger. Lesehastighet og leseforståelse øves også opp. OrdDrill er utviklet av NetPed og inneholder flere tusen spesialpedagogiske øvelser i norsk. Programmet har 15 forskjellige ferdigdefinerte grafiske oppsett som er optimalisert med tanke på lærevansker, synshemninger av forskjellige slag m.m. 

OrdDrill Begrepsbyggeren

Begrepsbyggeren er nå en egen programpakke i OrdDrill. Denne programpakken er spesielt egnet for å gi minoritetsspråklige grunnleggende begrepsopplæring. Grunnpakken inneholder 530 ulike begreper og gir grunnleggende begrepsopplæring innen kategoriene kropp, hus, mat, kommunikasjon, butikker, natur, fritid, skole, arbeid og diverse. Erfaringer viser at grunnpakken er et egnet læremiddel både for minoritetsspråklige med ulikt språknivå, og andre personer med lavt språknivå som har behov for å lære grunnleggende begreper.

Se www.raadgiveren.no for mer informasjon om tester og opplæringsprogrammer.